دوچرخه کیوب آیم اس ال؛ تولید شده توسط کمپانی آلمانی در سال دو هزار و هفده است. کمپانی شیمانو دسته دنده، فرمان، طبق عوض کن و شانژمان این دوچرخه را تولید کرده است . ترمز این دوچرخه کیوب ترمز دیسکی هیدرولیکی است کهاز قدرت توقف بالایی به خصوص در شرایط جوی نا مساعد برخوردار است.